MVO

CO2-PRESTATIELADDER - HENDRIKS INFRA B.V.

Hendriks Infra B.V. neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 
De punten People, Planet en Profit zijn verankerd in ons beleid en maken structureel deel uit van onze lange termijn strategie.
 Mede gelet op de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de (mogelijke) wensen van veel van onze opdrachtgevers heeft Hendriks Infra B.V. medio het certificaat CO2-Prestatieladder niveau 3 behaald.

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

.

Doelstellingen

De doelstelling van Hendriks Infra B.V. is het onderhouden van een continu verbeterproces binnen de organisatie m.b.t. de kwaliteit van de activiteiten, veiligheid, gezondheid, milieudoelstellingen en CO2-reductie. Dit is vastgelegd in de Beleidsverklaring. 
Wat betreft het energie gebruik willen wij in 2019 1% minder CO2-uitstoot realiseren en in 2020 3% minder uitstoot (ten opzichte van 2017)
. Deze en onze andere milieudoelstellingen met de reductiemaatregelen zijn beschreven in het document: Energiemanagementprogramma. 
Om de uitgangssituatie te kennen is in 2018 voor het eerst de CO2-footprint van ons bedrijf bepaald, zodat we inzicht hebben gekregen in de CO2-uitstoot in 2017. In 2019 is de CO2-footprint over 2018 hieraan toegevoegd, zie hiervoor onze Analyse CO2-Footprint 2018.

Communicatie

Om deze doelstellingen te realiseren zullen we actief moeten communiceren met onze medewerkers en andere belanghebbenden. Hiertoe is het Communicatieplan opgesteld. De doelstelling van interne communicatie is niet alleen om het belang van het verlagen van de uitstoot en het bekend maken van het beleid onder de aandacht te brengen, maar ook het stimuleren van medewerkers actief mee te denken over reductiemaatregelen en het verder doorvoeren van de gedragsverandering om zuiniger met machines en apparatuur om te gaan. De verschillende externe stakeholders zullen voornamelijk op de hoogte gehouden worden door middel van berichten op de website. Belangrijk is dat geïnteresseerden deze informatie gemakkelijk kunnen vinden. Dit niet alleen omdat andere partijen hiervan moeten weten, maar ook omdat Hendriks Infra B.V. de dialoog aan wil gaan met anderen in de sector en deel wil nemen aan initiatieven, zie deelname keteninitiatief, teneinde de uitstoot van CO2 te verlagen.

Voor vragen, opmerkingen, tips of suggesties neem contact op met Toine van Poppel.